หน้าแรก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา

เมนู

 

UWA CELT-Perth (The University of Western Australia) โปรโมชั่น 2018

UWA CELT-Perth (The University of Western Australia) โปรโมชั่น 2018

PROMOTION 2018!! >> 

The University of Western Australia (UWA) - Centre for English Language Teaching (CELT)

เรียนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับหนึ่งใน 100

มหาวิทยาลัย University of Western Australia (UWA) วิทยาเขตอันกว้างใหญ่ของ University of Western Australia (UWA) เพียบพร้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมหินทรายและสวนพฤกษาที่งดงาม ได้รับการกล่าวขานกันว่าที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย ที่นี่มีหลักสูตรครอบคลุมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึง ธุรกิจ แพทยศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่ม Group of Eight มหาวิทยาลัย UWA ได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียและมีชื่อเสียงในระดับสากลด้านความเป็นเลิศในการสอนและงานวิจัย

มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลในระดับนานาชาติหลายรางวัล อาทิเช่น ในเดือนตุลาคม 2548 ศาสตรจารย์ Barry Warren ของ UWA ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ สิ่งนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงคุณภาพในการทำงานวิจัยของรัฐออสเตรเลียตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ UWA

UWA Centre for English Language Teaching (UWA CELT) สะท้อนให้เห็นถึงธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในการสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาจารย์ทุกคนมีความรู้ระดับปริญญาและมีคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ วิธีการที่ใช้ในการเรียนการสอนช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกหัดใช้ภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียผ่านการทำงานที่ได้รับมอบหมาย กิจกรรม และโครงการต่างๆ UWA มอบโอกาสให้นักศึกษาที่เข้าเรียนภาษาอังกฤษได้รับประโยชน์จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย ภายในวิทยาเขตที่งดงาม โปรแกรมการเรียนที่มีเอกลักษณ์และมีโครงสร้างหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีได้ผนวกการเรียนการสอนที่เข้มข้นเข้ากับการเรียนรู้ภาษาจากประสบการณ์จริงและนำไปใช้งานจริง จึงช่วยให้นักศึกษาค้นพบกลยุทธ์ที่จะทำให้พวกเขากลายเป็นผู้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปตลอดชีวิต

ทำไมถึงเลือก UWA CELT

-มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับสากลพร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถชั้นเยี่ยม

-วิทยาเขตในสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจ ภายในเมืองที่น่าอาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (วิทยาเขต Crawley ของ UWA และ วิทยาเขต Claremont ของ UWA (UWA CELT)

-สะดวกสบาย เดินมาจากสถานีรถไฟ Claremont ได้

-สถานที่อันเพียบพร้อมสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรและโปรแกรมการเรียน

UWA Centre for English Language Teaching มีโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการรับรองแล้ว อาทิ ภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ รวมทั้งการเตรียมตัวเข้าสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติอย่าง Cambridge, IELTS, TOEFL และ TOEIC อีกด้วย การเลือกหลักสูตรที่เหมาะที่สุดสำหรับนักศึกษาจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายและระดับความสามารถทางภาษาของนักศึกษา UWA CELT มีหลักสูตรที่หลากหลาย สำหรับผู้เรียนตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงชั้นสูง เพื่อช่วยพัฒนาความชำนาญในการใช้ภาษา ดังนั้นการเลือกโปรแกรมเรียนจึงขึ้นอยู่กับว่านักศึกษามุ่งหวังที่จะได้รับอะไรจากการเรียนที่ UWA CELT 

หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป (General English-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการจะพัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น หลักสูตรนี้ยังเป็นเส้นทางนำไปสู่โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษอื่นๆ ทั้งหมดที่ UWA อีกด้วย หลักสูตร 5 สัปดาห์จะช่วยให้นักศึกษามีโอกาสฝึกทักษะการอ่านและการฟัง พร้อมกับพัฒนาทักษะการเขียนและพูดให้เข้าใจได้ชัดเจนและในขณะเดียวกันก็สามารถสื่อสารเนื้อหาได้ด้วยความมั่นใจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Busiiness English-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

สำหรับผู้เรียนที่สนใจภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในธุรกิจและการทำงาน หลักสูตร 5 สัปดาห์แต่ละหลักสูตร มุ่งเน้นหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจตามความสนใจของนักศึกษา เช่น การท่องเที่ยว การตลาด และการทำธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักใช้ศัพท์ทางธุรกิจ สามารถฟังและอ่านเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจ และเขียนรายงาน จดหมาย และการสื่อสารทางธุรกิจในรูปแบบอื่นๆได้ในหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะได้พัฒนาความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการทำธุรกิจและเข้าสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจข้ามวัฒนธรรม

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อ (English for Academic Purposes-20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด ในหลักสูตรการเรียน 5 สัปดาห์ ผู้เรียนจะพัฒนาทักษะการฟังและการจดบันทึก ทักษะการสัมมนาและการนำเสนองาน รวมถึงทักษะการอ่านและเขียนเชิงวิชาการ นักศึกษาจะเรียนรู้ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลในห้องสมุด และพัฒนาความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ ยังได้เรียนรู้ถึงการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในออสเตรเลีย

สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆ Centre for English Language Teaching (CELT)

-ห้องเรียนทันสมัยพร้อมไวท์บอร์ดแบบอินเทอร์แอคทีฟ อุปกรณ์แสดงผล และคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ e-learning อย่างคล่องตัว

-ห้องสมุดพร้อมบรรณารักษ์ประจำตลอดเวลาทำการ (จันทร์-พฤหัส 8.15 น. - 17.00 น., ศุกร์ 8.15 น. - 15.45 น.)

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมเครือข่ายครบวงจร 2 ห้อง ให้บริการอินเทอร์เน็ตและใช้อีเมล์ฟรี (จันทร์-พฤหัส 8.15 น. - 17.00 น., ศุกร์ 8.15 น. - 16.00 น.)

-คาเฟ่ภายในวิทยาเขต

-บริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน

-ใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายได้ทั่วบริเวณวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

-ศูนย์ทดสอบสำหรับการสอบ IELTS และ TOEFL

การสำเร็จการศึกษา

ผลการเรียนของนักเรียนจะได้รับการประเมินจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายในชั้นเรียน การบ้านที่มอบหมายให้ทำ และผลการสอบปลายภาคเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรที่ระบุ หลักสูตร ระดับ เกรด และระยะเวลาที่ศึกษา

ห้องพัก

UWA CELT สามารถช่วยหาที่พักแบบต่างๆได้ อาทิ โฮมสเตย์

การอยู่อาศัยกับครอบครัว (Homestay)

ที่พักประเภทนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ต้องการได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวชาวออสเตรเลีย และได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัว ที่พูดภาษาอังกฤษ ครอบครัวแบบโฮมสเตย์มีอยู่ทั่วไปในเขตเมือง โดยนักศึกษาอาจจำเป็นต้องใช้บริการระบบขนส่งมวลชน เพื่อเดินทางไปยัง UWA นักศึกษาจะรับประทานอาหารและใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ร่วมกับครอบครัว แต่จะมีห้องนอนส่วนตัว

ความก้าวหน้าของหลักสูตร

ตารางด้านล่างแสดงหลักสูตรและระดับต่างๆของ UWA CELT รวมทั้งจำนวนสัปดาห์การศึกษาที่กำหนด นอกจากนั้นยังมีการเทียบเคียงโดยประเมินระหว่างระดับการศึกษาของกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของยุโรป (Common 
European Framework of Reference) (CEFR) กับระดับการศึกษาภาษาอังกฤษของ UWA CELT ด้วย และเรื่องสำคัญ คือ การเลื่อนระดับของ UWA CELT คือระดับโดยประเมินและอิงกับคะแนนเฉลี่ยจากผู้เรียนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ


PROMOTION 2018!! >> 

Say Hi Aboard บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา

ยินดีให้บริการและคำปรึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี ทุกขั้นตอน เราดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง Tel. 090-414-2409

พร้อมรับทุน ส่วนลดค่าเรียน และโปรโมชั่นพิเศษสุดที่ เซย์ ไฮ

 
  
view