หน้าแรก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา

เมนู

 

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย(e-Passport)

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย(e-Passport)

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทย (e-Passport)

               สำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว, ศึกษาต่อ, ติดต่อธุรกิจ ฯลฯ จะต้องมีหนังสือเดินทางติดตัวไว้ เพื่อแสดงตนเวลาอยู่ ณ ต่างประเทศ โดยหนังสือเดินทางของประเทศไทยแบ่งออกเป็น

                1.หนังสือเดินทางทั่วไป

                                -ออกให้สำหรับบุคคลทั่วไป (มีอายุ 5 ปี)

                                -ออกให้สำหรับพระภิกษุ สามเณร  

                2.หนังสือเดินทางทูต

                                -หนังสือเดินทางทูตมีอายุไม่เกิน 5 ปี (ไม่สามารถต่ออายุ) หรือเมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติ ที่จะถือ หนังสือเดินทางทูต ให้ส่งหนังสือเดินทางทูตนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ

                3.หนังสือเดินทางราชการ

                                - หนังสือเดินทางราชการมีอายุไม่เกิน 5 ปี หรือเมื่อเสร็จภารกิจหรือผู้ถือขาดคุณสมบัติที่จะถือหนังสือเดินทางราชการ ให้ส่งหนังสือเดินทางราชการนั้นแก่กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการจะนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวไม่ได้

                                -ค่าธรรมเนียม ในการขอหนังสือเดินทางราชการ 1,000 บาท สามารถนำใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานเบิกคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด

                4.หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีอายุ 2 ปี ค่าธรรมเนียม 400 บาท

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย (e-Passport) 

สำหรับบุคคลบรรลุนิติภาวะอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

-บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุการใช้งาน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย

-สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีใช้บัตรข้าราชการ)

สำหรับผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องใช้เอกสารดังนี้: 

-บัตรประชาชนตัวจริงของผู้เยาว์ที่ยังมีอายุการใช้งาน

-สูติบัตร (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน)

-บัตรประชาชนของพ่อและแม่ฉบับจริง หากพ่อหรือแม่เป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงแทน 

**โดยพ่อและแม่ต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

 ***ในกรณีพ่อหรือแม่ หรือทั้งสอง หรือบุคคลที่มีอำนาจดูแลผู้เยาว์ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ต้องให้ผู้รับมอบอำนาจนำหลักฐานอื่นๆ มาแสดงแทนตน ซึ่งจะแล้วแต่กรณี อาทิเช่น พ่อหรือแม่ หรือทั้งสองไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามฯ ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่พ่อหรือแม่อยู่ในต่างประเทศ เป็นต้น

***กรณีผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ ที่พ่อและแม่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากอำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทยกรณีที่พ่อและแม่อยู่ในต่างประเทศให้ผู้อื่น (ที่บรรลุนิติภาวะอายุ20 ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์ มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมฯ ข้างต้น พร้อมบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 

                ระยะเวลาดำเนินการรวม :  3 วันทำการ

                ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางทั่วไป : 1,000 บาท

                ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป : 2,000 บาท

                ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน : 3,000 บาท (เฉพาะที่กรมการกงสุล-แจ้งวัฒนะ)

                ค่าธรรมเนียมการจัดส่งไปรษณีย์ (EMS) : 40 บาท หรือ แบบ PSP-Passport Speed Post : 60 บาท

 

1.เงื่อนไขในการรับเล่มหนังสือเดินทางแบบปกติ   

1) หากยื่นคำร้องที่กรมการกงสุล สำนักงานฯ บางนา และสำนักงานฯ ปิ่นเกล้าผู้ร้องสามารถ   

       (1) รับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2 วันทำการไม่นับวันที่ยื่นคำร้อง หรือ   

       (2) รับทางไปรษณีย์ (EMS)  

2) ในกรณีไม่สามารถมารับเล่มด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน โดยลงลายมือชื่อมอบอำนาจในใบรับเล่ม พร้อมเอกสารที่ระบุไว้ในใบรับเล่มมาแสดง  

3) กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานฯ ในต่างจังหวัด จะได้รับหนังสือเดินทางทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น ทั้งนี้ การจัดส่งเล่มทางไปรษณีย์เป็นความรับผิดชอบของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งโดยเฉลี่ยใช้เวลาจัดส่งประมาณ 5-     7 วันทำการ  

2.เงื่อนไขหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการถัดไป**  

1) ได้รับเล่มในวันทำการถัดไปที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ในเวลาเดียวกัน กับที่ชำระเงินเสร็จสิ้น

2) สำนักงานที่ให้บริการ: กรมการกงสุล สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา-ศรีนครินทร์ สำนักงานหนังสือเดินทางฯปิ่นเกล้า และสำนักงานหนังสือเดินทางฯต่างจังหวัด 14 แห่ง

3.เงื่อนไขหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทำการเดียวกัน**

1) ยื่นคำร้องและชำระเงินเสร็จสิ้น ภายใน 12.00 น.

2) ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 15.30 – 16.30 น.

3) สำนักงานที่ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล

หมายเหตุ:  

1) ข้อ 2 และ 3 ให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม  

2) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการตามข้อ 3. (รับเล่มในวันทำการเดียวกัน) จึงขอแนะนำให้แจ้งความประสงค์ ขอรับบริการที่จุดรับบัตรคิว ก่อนเวลา 11.30 น.

 

ช่องทางการให้บริการ

กรุงเทพฯ

1) สถานที่ให้บริการ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ กำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:00 - 15:30 น.

2) สถานที่ให้บริการ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์: ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:30 น.

3) สถานที่ให้บริการ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้า: ชั้น 5 อาคารเทสโก้โลตัส ถนนบรมราชชนนี เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:30 น.

ต่างจังหวัด

เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก, นครสวรรค์, อุดรธานี, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, นครราชสีมา, จันทบุรี, เมืองพัทยา, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, สงขลา และยะลาข้อมูล: กรมการกงสุล

Say Hi Aboard บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา

ยินดีให้บริการและคำปรึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี ทุกขั้นตอน เราดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง Tel. 090-414-2409

พร้อมรับทุน ส่วนลดค่าเรียน และโปรโมชั่นพิเศษสุดที่ เซย์ ไฮ

 
  
view