หน้าแรก ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา

เมนู

 

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวหรือพำนักระยะสั้น

ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับท่องเที่ยวหรือพำนักระยะสั้น

การตรวจลงตรา (Visa)

  ปัจจุบันประเทศไทยมีการทำข้อตกลงกับหลายประเทศในเรื่องการเดินทางเข้า-ออก ประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวหรือคนที่พำนักแค่ระยะสั้นโดยไม่ต้องมีการตรวจลงตรา หรือพูดง่ายๆที่เราทราบกันก็คือ “ไม่ต้องขอวีซ่า” ซึ่งแต่ละประเทศจะมีกำหนดระยะเวลาการพำนักไม่เท่ากัน ถ้าต้องการพำนักเกินกว่าที่ประเทศนั้นๆกำหนด ต้องทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ ซึ่งรายละเอียดและกฎของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป ดังนั้นก่อนเดินทางไม่ว่าจะท่องเที่ยว, ศึกษาต่อ หรืออื่นๆ ต้องเช็ครายละเอียดสำคัญส่วนนี้ก่อนนะค่ะ Say Hi ได้นำเอารายชื่อประเทศและดินแดนที่คนไทยสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่ามาให้อ่านกันจร้า ^^

ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา


สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ

หมายเหตุ

1.*  หมายถึงประเทศที่ประกาศยกเว้นการการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย

2.ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้  

3.เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย.2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมิ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท

4.ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรอได้ร้บการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออก ได้หลายครั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้รับการยกเว้นการตรวจ  ลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์  https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง  ไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกการปฏิเสธเข้าไต้หวัน)

5.รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น หากเป็นวัตถุประสงค์อื่นก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้นคนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

6.ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทย จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา ในการเดินทางเข้าคอสตาริการ์ หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจ เข้าสหรัฐ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่นหรือหรอเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริการ์ หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริการ์ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์

7.ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 2555

8.โคลอมเบียยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่ได้รับการตรวจลงตราจากสหรัฐฯ (ไม่ใช่ประเภท Transit C1) และกลุ่มประเทศเชงเก้น (เฉพาะประเภท C และ D) ที่มีอายุการตรวจลงตราไม่น้อยกว่า 180 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้าโคลอมเบีย รวมถึงยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศเชงเก้นด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นฯ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโคลอมเบีย


ที่มา: เว็บไซต์ กรมการกงสุล, U.S. Department of State: Consular Affairs  

Say Hi Aboard บริการแนะแนว เรียนต่อต่างประเทศ เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา

ยินดีให้บริการและคำปรึกษา ศึกษาต่อต่างประเทศ ฟรี ทุกขั้นตอน เราดูแลอย่างมืออาชีพและเป็นกันเอง Tel. 090-414-2409

พร้อมรับทุน ส่วนลดค่าเรียน และโปรโมชั่นพิเศษสุดที่ เซย์ ไฮ

 
  
view